BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

פרויקט השגרירון

חוברת ובה מידע על ישראל מחולקת לישראלים הטסים לחו"ל
הכנסו לפרטים

יזמים צעירים

ארוע הצגת תוצרים בכפר סילבר

מוזיאון בגשר

המלצת ביקור במוזיאון

שימוש חוזר בפסולת

יק"א מעורבת במחקר בנושא שימוש בפסולת עירונית לקומפוסט
הכנסו לפרטים

יזמים צעירים

קרן יק"א תומכת בתכנית יזמים צעירים במספר בתי ספר בגליל ובנגב
הכנסו לפרטים

פנימיה חדשה בחצבה

בחצבה נפתחה פנמיה חקלאית מאד מעניינת וייחודית בבעלות השומר החדש

הכנסו לפרטים